Συγκρίσιμοι Πολλαπλασιαστές (Multiples)

Η μέθοδος με βάση τα πολλαπλάσια χρηματοοικονομικών δεικτών βασίζεται στο ότι η πιθανή αξία μιας εταιρείας μπορεί να εκτιμηθεί βάσει εμπειρικών δεικτών που προκύπτουν από αντίστοιχες ομοειδείς και συγκρίσιμες εταιρείες που διαπραγματεύονται δημόσια και καθημερινά (εισηγμένες). Η μέθοδος παρέχει ενδείξεις για την πιθανή αξία μιας επιχείρησης γιατί είναι προσανατολισμένη σε μεγάλες ώριμες αγορές με πλήθος ομοειδών […]

Προεξοφλημένες ταμειακές ροές

Η  μέθοδος έχει μία ιδιαίτερη βαρύτητα στις περισσότερες των περιπτώσεων και αποτελεί μία παραλλαγή της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών πού είναι η πλέον αποδεκτή και επικρατούσα μεθοδολογία αποτίμησης επιχειρήσεων, επενδυτικών προτάσεων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Είναι δε μία μέθοδος που:  1.       καταφέρνει να συσχετίσει υπάρχοντα οικονομικά δεδομένα με την αξία, 2.       έχει ένα σοβαρό […]

Soft Issues: Παράγοντες για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας (deal)

Εκτός από τους βασικούς παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο κλείσμο μια συμφωνίας Πώλησης Επιχείρησης (τίμημα, όροι διακανονισμού, χρηματοδότηση, κ.α.), υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες που είναι ακόμη κρισιμότεροι, (τα λεγόμενα soft issues). Ο τρόπος διαπραγμάτευσης (μπορούμε να είμαστε αυστηροί και σκληροί με τη συμφωνία αλλά όχι με τα πρόσωπα που διαπραγματεύονται), η τακτική της […]

Λογιστική Καθαρή/Πραγματική Θέση

Η Λογιστική Καθαρή Θέση αντανακλά τη διαφορά μεταξύ του συνόλου του ενεργητικού και του συνόλου των υποχρεώσεων μιας εταιρείας και αποτελεί μια πρώτη ένδειξη πιθανής αξίας της εταιρείας προς αποτίμηση. Με δεδομένες τις διαφορές στα λογιστικά πρότυπα και στην εφαρμογή τους, είναι συχνά απαραίτητο και σκόπιμο να διενεργηθούν αναπροσαρμογές στην καθαρή θέση που εμφανίζεται στις […]

Τι συνθέτει την αξία μίας επιχείρησης

Είναι γνωστό ότι η εκτίμηση της αξίας μίας επιχείρησης είναι επιστήμη και τέχνη. Ενώ ένα σημαντικό τμήμα της μεθοδολογίας έχει θεωρητική επιστημονική βάση και βασίζεται σε ένα αποδεκτό οικονομικό μοντέλο, οι παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμηθούν και να εισαχθούν στο μοντέλο καθώς και η συνεκτίμηση ποιοτικών (μη ποσοτικών) παραγόντων πλησιάζουν περισσότερο στην έννοια της τέχνης. […]

Επιχειρηματικοί Αγγελοι (Business Angels): Οι ‘μικροί’ Venture Capitalists

Στα πλαίσια της προσπάθειας για προώθηση και ανάπτυξη των ΜΜΕ, ο ΕΟΜΜΕΧ σε συνεργασία με τα ΚΕΤΑ Αττικής προτίθεται να καθιερώσει τον θεσμό των «Business Angels (BA)», όρος που στα ελληνικά αποδίδεται ως «Επιχειρηματικοί Άγγελοι», και συνεπάγεται τη δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων που συνδέουν άτυπους επενδυτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του […]

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω